Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Mavanti Decorations

 

Artikel 1.             Definities

 1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Mavanti Decorations: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Latorem BV handelend onder de naam “Mavanti Decorations”, gevestigd aan de Tasveld 18 te (3417 XS) Montfoort, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72344180;
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mavanti Decorations en de klant;
  3. klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die via de website een of meerdere producten bij Mavanti Decorations bestelt;
  4. product: het product dat Mavanti Decorations levert;
  5. website: de website www.mavantidecorations.nl die door Mavanti Decorations wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden.

 

Artikel 2.             Algemeen

 2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mavanti Decorations en de klant.

 2.2.          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 2.3.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mavanti Decorations vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.4.          Indien Mavanti Decorations niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mavanti Decorations in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 2.5.          Mavanti Decorations heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 3.             Aanbod

 3.1.          Het aanbod van Mavanti Decorations is vrijblijvend.

 3.2.          Kennelijke vergissingen of fouten op de website binden Mavanti Decorations niet.

 3.3.          Het assortiment aan producten dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

 

Artikel 4.             Gebruiksvoorwaarden

 4.1.          Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

 4.2.          Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

 4.3.          Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Mavanti Decorations of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 5.             Prijzen en verzendkosten

 5.1.          De vermelde prijzen van de producten zijn in euro’s en inclusief btw.

 5.2.          Mavanti Decorations heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 5.3.          De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt. Indien de totale waarde van de bestelling € 100 of meer is, dan worden geen verzendkosten aan de klant in rekening gebracht, mits de bestelling in België geleverd dient te worden.

 

Artikel 6.             Totstandkoming van de overeenkomst

 6.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.

 6.2.          De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 6.3.          Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Mavanti Decorations de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Mavanti Decorations heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Mavanti Decorations.

 

Artikel 7.             Account

 7.1.          Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Mavanti Decorations de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

 7.2.          De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden.

 

Artikel 8.             Betaling

 8.1.          De klant kan de via de website bestelde producten betalen middels een van de betaalmogelijkheden van MultiSafepay. De verschillende betaalmogelijkheden van MultiSafepay staan duidelijk op de website vermeld.

 8.2.          Mavanti Decorations heeft passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

 

Artikel 9.             Levering

 9.1.          Mavanti Decorations zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling.

 9.2.          De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres of de klant kan de bestelling bij Mavanti Decorations ophalen. Indien de klant de bestelling ophaalt, dan wordt met de klant contact opgenomen zodra de bestelling gereed is en wordt met de klant een afspraak gemaakt voor het ophalen van de bestelling.

 9.3.          Nadat Mavanti Decorations het pakket met de bestelling meegegeven heeft aan de pakketbezorger, stuurt Mavanti Decorations de klant via de e-mail het Track & Trace nummer van het pakket.

 9.4.          Alle door Mavanti Decorations vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 9.5.          Indien Mavanti Decorations het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst kan leveren, dan stelt Mavanti Decorations de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Mavanti Decorations de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

 9.6.          Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

 9.7.          Mavanti Decorations heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.

 

Artikel 10.           Herroepingsrecht

10.1.          Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt alleen voor producten in de categorie: Wandklokken en Wanddecoraties.

10.2.          De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Mavanti Decorations heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelling wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.

10.3.          Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.2 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

10.4.          Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Mavanti Decorations kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

10.5.          Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Mavanti Decorations terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd.

10.6.          De klant kan ook, zonder eerst Mavanti Decorations ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.2 terugsturen naar Mavanti Decorations. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

10.7.          Indien de klant op elektronische wijze aan Mavanti Decorations kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Mavanti Decorations na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.

10.8.          Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het product gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Mavanti Decorations overeenkomstig artikel 10.11 aan de klant terugbetaalt.

10.9.          Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

10.10.          Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De bewijslast dat het product tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door middel van een bewijs van postbezorging.

10.11.          Mavanti Decorations zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Mavanti Decorations het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling indien verzendkosten aan de klant in rekening zijn gebracht) restitueren. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de in rekening gebrachte verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd.

 

Artikel 11.           Uitzondering op het herroepingsrecht

11.1.          Indien de klant een product besteld heeft dat naar de specificaties van de klant wordt of is vervaardigd, een zogenaamd maatwerk product, dan heeft de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden en is artikel 10 niet van toepassing.

11.2.          Indien een product een maatwerk product betreft, dan wordt dat duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt en wordt vermeld dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

 

Artikel 12.           Verplichtingen van de klant

12.1.          De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Mavanti Decorations verstrekt correct en volledig zijn.

12.2.          Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 13.           Conformiteit

13.1.          Mavanti Decorations staat ervoor in dat het leverde product voldoet aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

Artikel 14.           Klachten

14.1.          Klachten ten aanzien van de geleverde bestelling en/of gebreken in de producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Mavanti Decorations kenbaar te worden gemaakt.

14.2.          De klant dient Mavanti Decorations de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Mavanti Decorations van de klant verlangen dat de klant het product naar Mavanti Decorations terugstuurt. Indien de klacht gegrond is, dan worden de kosten voor het terugsturen van het product aan de klant vergoed.

14.3.          Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal Mavanti Decorations, naar zijn keuze, kosteloos het product repareren, een vervangend product naar de klant sturen of de prijs van het product (deels) crediteren en terugbetalen.

14.4.          Reparatiewerkzaamheden die door een derde partij, zonder de voorafgaande toestemming van Mavanti Decorations, aan het product zijn uitgevoerd worden niet door Mavanti Decorations vergoed.

 

Artikel 15.           Aansprakelijkheid

15.1.          Mavanti Decorations kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant.

15.2.          Mavanti Decorations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mavanti Decorations is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

15.3.          Mavanti Decorations is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

15.4.          Mavanti Decorations is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product.

15.5.          Mavanti Decorations kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Mavanti Decorations daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

15.6.          Mavanti Decorations is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15.7.          De klant dient Mavanti Decorations te allen tijde de mogelijkheid te geven schade ongedaan te maken of te beperken.

15.8.          Indien Mavanti Decorations aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mavanti Decorations beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mavanti Decorations gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Mavanti Decorations beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 16.           Overmacht

16.1.          Indien er sprake is van overmacht, dan is Mavanti Decorations niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding, behoudens en voor zover Mavanti Decorations als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

16.2.          Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mavanti Decorations geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mavanti Decorations niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; transportmoeilijkheden; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.

16.3.          Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Mavanti Decorations of van een door Mavanti Decorations ingeschakelde derde partij.

16.4.          Indien Mavanti Decorations weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Mavanti Decorations de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 17.           Klantenservice

17.1.          Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met Mavanti Decorations. Mavanti Decorations is bereikbaar:

  1. via het e-mailadres sales@mavanti.nl
  2. via het telefoonnummer + 31 0348 - 475 683

17.2.          Bij Mavanti Decorations ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door Mavanti Decorations binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 18.           Intellectuele eigendomsrechten

18.1.          De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Mavanti Decorations geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 19.           Privacy

19.1.          Mavanti Decorations verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy statement, zie https://www.mavantidecorations.nl/privacy-statement

 

Artikel 20.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1.          Op de overeenkomst tussen Mavanti Decorations en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de klant geniet op grond van het dwingende recht van het land van zijn woonplaats onverlet. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Mavanti Decorations worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement waar Mavanti Decorations gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Mavanti Decorations zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor een andere rechter te kiezen, bijvoorbeeld de bevoegde rechter in het arrondissement waar de klant woonachtig is.